หน้าหลัก :: Home

| ระบบสารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรี| ลืมรหัสผ่าน | เปลี่ยนรหัสผ่าน | ออกจากระบบ |

ผลการเรียนนักศึกษารายบุคคลของ :  ว่าที่ร้อยโท ณรงค์ จงสิริฤกษ์ รหัสนักศึกษา :  4850019870

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ         วิชาเอก :  50132

สอบผ่านทั้งหมด : 9 ชุดวิชา  

(เอกสารอย่างไม่เป็นทางการใช้ในการตรวจสอบผลการเรียนเท่านั้น)

ลำดับ

ปีการศึกษา

ภาคการ ศึกษาที่ รหัส
ชุดวิชา
ชื่อ
ชุดวิชา
ผลสอบ สถานะ
ชุดวิชา
1
2548
1
54102
การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
S
ลงทะเบียนเรียน
2
2548
2
54105
กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ
S
ลงทะเบียนเรียน
3
2548
2
50103
สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
S*
ลงทะเบียนสอบซ่อม
4
2549
1
54104
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐาน
S*
ลงทะเบียนเรียน
5
2549
2
10151
ไทยศึกษา
S*
ลงทะเบียนเรียน
6
2550
1
54103
หลักความปลอดภัยในการทำงาน
S*
ลงทะเบียนเรียน
7
2550
1
54109
เออร์กอนอมิคส์และจิตวิทยาในการทำงาน
S*
ลงทะเบียนสอบซ่อม
8
2551
2
54111
ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
S
ลงทะเบียนเรียน
9
2551
1
54113
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การประเมิน
S*
ลงทะเบียนสอบซ่อม

หากตรวจสอบข้อมูลแล้วมีปัญหา โปรดติดต่อ หน่วยคำร้อง สำนักทะเบียนและวัดผล โทร : 0-2504-7777 ต่อ 7239


จัดทำโดย ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 Webmaster@stou.ac.th